Bitcoin.mini กำลังเข้าใกล้แนวรับของ สามเหลี่ยม

Bitcoin.mini กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ สามเหลี่ยม ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 9 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 2 วัน ถัดไป

EU Stocks 50 – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

EU Stocks 50 กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 3 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 9 ชั่วโมงถัดไป

Breach of important price line imminent by Blackberry

Blackberry is moving towards a line of 4.57 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Blackberry continues in its current trajectory, we may see it move towards 4.57 within the next

Blackberry sắp chạm đường giá quan trọng

Blackberry đang tiến gần một đường của 4.57 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Blackberry tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Blackberry

Blackberry sedang bergerak ke arah garis 4.57 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Blackberry meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 4.57 dalam 2 hari.

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Blackberry

Blackberry กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 4.57 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Blackberry ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 4.57 ภายใน 2 วันถัดไป