Bitcoin.mini tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Tam giác

Bitcoin.mini đang tiến gần đường hỗ trợ của Mô hình Tam giác. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 9 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment