Cardano กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Cardano ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 13.54% จาก 0.764 ไปยัง 0.87 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment