Airbnb sắp chạm đường giá quan trọng

Airbnb đang tiến gần một đường của 160.85 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Airbnb tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể hy vọng nó sẽ chạm mức 160.85 trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment