Breach of important price line imminent by Airbnb

Airbnb is moving towards a line of 160.85 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Airbnb continues in its current trajectory, we may see it move towards 160.85 within the next

Airbnb sắp chạm đường giá quan trọng

Airbnb đang tiến gần một đường của 160.85 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Airbnb tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta