Bitcoin กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Bitcoin ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 9.7% จาก 38,659.75 ไปยัง 42,028.75 ในช่วง 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment