Sự khởi đầu có thể của xu hướng tăng trên Blackberry

Blackberry đã phá vỡ một đường của 4.88. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Blackberry sẽ chạm 5.16 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment