OIL BRENT đã phá vỡ đường giá 90.8800 quan trọng

OIL BRENT đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 18 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 87.5730 trong 3 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment