Singapore Index chạm đường giá quan trọng

Singapore Index đã phá vỡ 273.8000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Singapore Index có thể tiến gần mức 278.5800 trong vòng 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment