PLATINUM đang tiến gần đường giá 933.8700 quan trọng

PLATINUM đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment