NEO กำลังเข้าใกล้แนวรับของ จั่วแบบขึ้น

NEO กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ จั่วแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 8 ชั่วโมง ถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment