Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Alibaba.

Alibaba đang hướng tới 85.15 và có thể chạm điểm này trong vòng 8 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện tại.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment