Possible start of a bullish trend on Apple

Apple has broken through a line of 146.69. If this breakout holds true, we could see the price of Apple heading towards 150.91 within the next 23 hours. But don’t be so quick to trade, it has tested this line numerous times in the past, so you should probably confirmation the breakout before placing any trades.

Kemungkinan dorongan terakhir pada GOLD

GOLD sedang menuju ke arah 1673.6400 dan boleh mencapai tahap ini dalam 2 days. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, dan kali ini mungkin tidak berbeza, berakhir dengan lantunan dan bukannya pelepasan. Jika penembusan tidak berlaku, kita boleh melihat anjakan kembali ke tahap semasa.

คาดว่าจะมีการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่สำหรับ Bitcoin

Bitcoin ได้เบรคผ่านเส้นแนวต้านของ ช่องแบบลง และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 19849.6321 ภายในช่วง 4 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้ในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

A final push possible on GOLD

GOLD is heading towards 1673.6400 and could reach this point within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, and this time could be no different, ending in a rebound instead of a breakout. If the breakout doesn’t happen, we could see a retracement back down to current levels.

Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên GOLD.

GOLD đang hướng tới 1673.6400 và có thể chạm điểm này trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện

อาจเกิดแรงส่งครั้งสุดท้ายสำหรับ GOLD

GOLD กำลังมุ่งหน้าไปที่ระดับราคา 1673.6400 และสามารถไปถึงจุดนี้ได้ภายในช่วง 2 วันถัดไป ราคาได้มาทดสอบเส้นนี้หลายครั้งแล้ว และครั้งนี้อาจไม่แตกต่างจากในอดีตซึ่งจบลงด้วยการรีบาวน์แทนที่จะเกิดการเบรค ถ้าหากการเบรคยังไม่เกิดขึ้น เราจะสามารถเห็นการย่อตัวลงไปที่ระดับปัจจุบันได้