Posible gran movimiento en el USDMXN

El USDMXN ha atravesado la línea de 20.9980, lo cual sugiere un posible movimiento en el nivel de 21.2139 en las próximas 2 días. Ya ha probado esta línea en numerosas ocasiones durante el pasado, por lo que sería mejor esperar la confirmación de esta ruptura antes de llevar a cabo cualquier acción. Si no se confirma la rotura, observaremos un retroceso de nuevo

Boeing đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 18,59% trên Boeing. Biến động đã xảy ra trên 29 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Kemungkinan pergerakan besar pada USDMXN

USDMXN telah menembusi garis 20.9980 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 21.2139 dalam 2 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 7 hari lepas.

Big movement possible on USDMXN

USDMXN has broken through a line of 20.9980 and suggests a possible movement to 21.2139 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 7 days.

Có thể có biến động lớn trên USDMXN

USDMXN đã phá vỡ một đường của 20.9980 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 21.2139 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ USDMXN

USDMXN ได้เบรคผ่านระดับ 20.9980 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 21.2139 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 7 วันที่ผ่านมา