Chúng ta có nên mong đợi Bitcoin Cash SV sẽ bứt ra hay bật lên không?

Sự biến động của Bitcoin Cash SV hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Lá cờ là lần chạm đường này khác mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Việc chạm đường này có thể diễn ra trong 19 giờ tiếp theo, nhưng không chắc liệu nó có dẫn đến sự bứt ra khỏi đường này không, hay chỉ đơn giản là bật trở lại mức hiện tại.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment