USDCHF กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

USDCHF ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 3.31% จาก 0.923 ไปยัง 0.954 ในช่วง 23 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment