Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên Dropbox Inc

Dropbox Inc đã phá vỡ một đường của 22.54. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Dropbox Inc sẽ chạm 22.02 trong vòng 10 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment