Bitcoin Cash SV đang tiến gần đường giá 100.5800 quan trọng

Bitcoin Cash SV đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment