Airbnb sẽ biến động tới đâu?

Biến động 21,95% trong 26 ngày trên Airbnb không được chú ý. Bạn có thể bắt đầu xem xét điểm tiếp theo của nó, sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại, hoặc sự đảo ngược của chiều hướng trước đó.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment