Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Airbnb không?

Sự bứt ra của Airbnb qua đường giá 157.36 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Airbnb có thể chạm mức 181.68 trong vòng 23 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment