Sweden 30 กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

หลังจากเกิดแท่งเทียน bullish 6 แท่งติดต่อกันในช่วง 2 วัน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่า Sweden 30 กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใดต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment