Aave sắp chạm đường giá quan trọng

Aave đang tiến gần một đường của 128.3700 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Aave tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể hy vọng nó sẽ chạm mức 128.3700 trong vòng 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment