NEO tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Lá cờ

NEO đang tiến gần đường hỗ trợ của Mô hình Lá cờ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 16 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment