Berkshire Hathaway กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Berkshire Hathaway ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 10.56% จาก 290.68 ไปยัง 320.37 ในช่วง 25 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment