Bank of America กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 21.33% ในช่วง 37 วัน ของ Bank of America ได้มีการถูกสังเกตพบ คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันกำลังเคลื่อนตัวไปที่ใดต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไป หรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment