ETHBTC tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng lên

ETHBTC đang tiến gần đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng lên. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 11 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment