Bitcoin Cash SV đã phá vỡ mức hỗ trợ

Bitcoin Cash SV đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này ít nhất hai lần trong 2 ngày gần nhất. Sự bứt ra này có thể cho thấy khả năng di chuyển tới mức 40.0389 trong 6 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment