Uniswap tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Uniswap đang tiến gần đường hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 8 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment