Dropbox Inc sắp chạm đường giá quan trọng

Dropbox Inc đang tiến gần một đường của 22.53 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Dropbox Inc tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể hy vọng nó sẽ chạm mức 22.53 trong vòng 12 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment