Bitcoincash – Đã chạm đường hỗ trợ

Bitcoincash đã phá vỡ đường support của mô hình biểu đồ kỹ thuật Mô hình Tam giác. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Nó đã chạm đường này hai lần trong 10 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 100.1955 trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment