Netherlands 25 กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Netherlands 25 ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 4.16% จาก 672.03 ไปยัง 700.0 ในช่วง 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment