Bitcoin.mini กำลังเข้าใกล้แนวต้านของ ธงสี่เหลี่ยม

Bitcoin.mini กำลังเข้าใกล้เส้นแนวต้านของ ธงสี่เหลี่ยม ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 6 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 2 วัน ถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment