Blackberry sắp chạm đường giá quan trọng

Blackberry đang tiến gần một đường của 6.18 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Blackberry tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể hy vọng nó sẽ chạm mức 6.18 trong vòng 6 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment