Mastercard đang tiến gần đường giá 351.35 quan trọng

Mastercard đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 15 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 16 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment