GOLD đang tiến gần đường giá 1785.4900 quan trọng

GOLD đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 6 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 17 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment