Airbnb – chạm đường giá tâm lý

Airbnb đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 113.21 trong 9 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment