GBPCAD đang tiến gần đường giá 1.5550 quan trọng

GBPCAD đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 14 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment