New York Mellon đang tiến gần đường giá 41.07 quan trọng

New York Mellon đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 17 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 18 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment