Switzerland 20 กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Switzerland 20 ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 2.54% จาก 10,411 ไปยัง 10,703 ในช่วง 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment