Bank of America กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 11.63% ในช่วง 7 วันของ Bank of America ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มลงต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment