Blackberry đang tiến gần đường giá 5.56 quan trọng

Blackberry đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 37 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment