Boeing đang tiến gần đường giá 132.96 quan trọng

Boeing đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 22 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 22 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment