Berkshire Hathaway chạm đường giá quan trọng

Berkshire Hathaway đã phá vỡ 312.40 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Berkshire Hathaway có thể tiến gần mức 318.65 trong vòng 12 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment