Amazon.com đang tiến gần đường giá 2206.05 quan trọng

Amazon.com đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 17 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment