Norway 25 sắp chạm đường giá quan trọng

Norway 25 đang tiến gần một đường của 1134.8000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Norway 25 tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại,

Breach of important price line imminent by Norway 25

Norway 25 is moving towards a line of 1134.8000 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Norway 25 continues in its current trajectory, we may see it move towards 1134.8000 within

เราคาดว่าจะได้เห็นแนวโน้ม bearish สำหรับ AUDCAD หรือไม่?

การเบรคของ AUDCAD ผ่านระดับราคา 0.9405 ถือเป็นการทะลุผ่านราคาสำคัญทางจิตวิทยาที่ได้มีการทดสอบหลายครั้งแล้วในอดีต ถ้าหากการเบรคนี้ยังคงยืนอยู่ได้ เราคาดว่าจะเห็นราคาของ AUDCAD ไปทดสอบที่ 0.9375 ภายในช่วง 20 ชั่วโมงถัดไป คุณควรระมัดระวังก่อนทำการเทรด รอการยืนยันของการเบรค

Should we expect a bearish trend on AUDCAD?

The breakout of AUDCAD through the 0.9405 price line is a breach of an important psychological price that is has tested numerous in the past. If this breakout persists, AUDCAD could test 0.9375 within the next 20 hours. One should always be cautious before placing a trade, wait for confirmation of the breakout.