Big movement possible on EURUSD

EURUSD has broken through a line of 1.0635 and suggests a possible movement to 1.0701 within the next 3 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 15 days.

S&P 500 – garis harga psikologi dilanggar

S&P 500 telah menembusi garis rintangan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 11 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 3930.9299 dalam 2 days seterusnya.

S&P 500 – psychological price line breached

S&P 500 has broken through a resistance line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 11 days and suggests a possible target level to be around 3930.9299 within the next 2 days.

Kemungkinan pergerakan besar pada EURUSD

EURUSD telah menembusi garis 1.0635 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 1.0701 dalam 3 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 15 hari lepas.

S&P 500 – chạm đường giá tâm lý

S&P 500 đã phá vỡ đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 3930.9299 trong 2

Aave ได้ทะลุผ่านระดับราคาสำคัญ

Aave ได้เบรคผ่านระดับราคา 56.8700 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราได้เห็นการย่อตัวลงมาจากตำแหน่งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ ถ้าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถคาดหวังระดับเป้าหมายที่ 59.4060 ได้ภายในช่วง 3 วันถัดไป

Có thể có biến động lớn trên EURUSD

EURUSD đã phá vỡ một đường của 1.0635 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 1.0701 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có