Big movement possible on USDCAD

USDCAD has broken through a line of 1.3578 and suggests a possible movement to 1.3535 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 7 days.

Dogecoin – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

Dogecoin đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng

อาจมีการเคลื่อนตัวของราคาครั้งใหญ่สำหรับ USDCAD

USDCAD ได้เบรคผ่านระดับ 1.3578 และบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนตัวไปยัง 1.3535 ภายในช่วง 2 วันต่อจากนี้ ราคาได้เคยทดสอบที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในอดีต ดังนั้นคุณควรรอสัญญาณยืนยันของการเบรคนี้ก่อนทำการเทรด ถ้าหากการเบรคไม่ได้รับการยืนยัน เราอาจเห็นการย่อตัวกลับมาที่เส้นตามที่เห็นในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

Kemungkinan pergerakan besar pada USDCAD

USDCAD telah menembusi garis 1.3578 dan mencadangkan kemungkinan pergerakan ke 1.3535 dalam 2 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi peniaga harus menunggu pengesahan pelepasan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pecahan tidak mengesahkan, kita boleh melihat anjakan kembali ke garis yang dilihat dalam 7 hari lepas.

Dogecoin – กำลังเข้าใกล้ระดับราคาทางจิตวิทยา

Dogecoin กำลังเคลื่อนที่ไปยังเส้นแนวรับของ แนวรับ เนื่องจากเราเคยเห็นราคาพักตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต เราอาจได้เห็นการเบรคผ่านเส้นนี้หรือการรีบาวน์กลับไปยังเส้นปัจจุบัน ราคาได้มาแตะที่เส้นนี้แล้วหลายครั้งในช่วง 5 วันที่ผ่านมาและอาจกลับไปทดสอบอีกครั้งในช่วง 2 วันถัดไป