Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Airbnb

Airbnb sedang bergerak ke arah garis 97.90 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Airbnb meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 97.90 dalam 2 hari.

USDMXN – garis harga psikologi dilanggar

USDMXN telah menembusi garis sokongan. Kerana kita telah melihatnya menjejaki semula dari harga ini pada masa lalu, peniaga harus menunggu pengesahan pelanggaran sebelum berdagang. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 3 hari dan mencadangkan tahap sasaran yang mungkin berada di sekitar 19.5468 dalam 11 jam seterusnya.

ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Aave

Aave กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 64.1800 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Aave ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 64.1800 ภายใน 2 วันถัดไป

USDMXN – línea de precio psicológico atravesada

El USDMXN atravesó la línea de soporte. Como ya lo hemos visto retroceder desde esta posición en el pasado, deberíamos esperar la confirmación de la ruptura antes de operar. Ha llegado a esta línea en numerosas ocasiones en los últimos 3 días, lo cual sugiere un posible nivel objetivo alrededor de 19.5468 dentro de las próximas 11 horas.

USDMXN – psychological price line breached

USDMXN has broken through a support line. Because we have seen it retrace from this price in the past, one should wait for confirmation of the breakout before trading. It has touched this line numerous times in the last 3 days and suggests a possible target level to be around 19.5468 within the next 11 hours.

Breach of important price line imminent by Airbnb

Airbnb is moving towards a line of 97.90 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Airbnb continues in its current trajectory, we may see it move towards 97.90 within the next

Aave sắp chạm đường giá quan trọng

Aave đang tiến gần một đường của 64.1800 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Aave tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

USDMXN – chạm đường giá tâm lý

USDMXN đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 19.5468 trong 11 giờ

Airbnb sắp chạm đường giá quan trọng

Airbnb đang tiến gần một đường của 97.90 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Airbnb tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta

Netherlands 25 sắp chạm đường giá quan trọng

Netherlands 25 đang tiến gần một đường của 714.8700 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Netherlands 25 tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại,