Breach of important price line imminent by Airbnb

Airbnb is moving towards a line of 102.74 which it has tested numerous times in the past. We have seen it retrace from this position in the past, so at this stage it isn’t clear whether it will breach this price or rebound as it did before. If Airbnb continues in its current trajectory, we may see it move towards 102.74 within the next

NZDUSD đã trải qua biến động đặc biệt lớn

Đối với những người không tin vào xu hướng, điều này có thể là cơ hội để tận dụng biến động đặc biệt 13,73% trên NZDUSD. Biến động đã xảy ra trên 52 ngày gần nhất. Đối với những người đầu tư theo xu hướng trong số các bạn, bạn có thể nghĩ về việc đi theo xu hướng có thể này.

Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Airbnb

Airbnb sedang bergerak ke arah garis 102.74 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Airbnb meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 102.74 dalam 2 hari.

NZDUSD กำลังเคลื่อนตัวในช่วงกว้าง

สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในแนวโน้ม นี่อาจเป็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัว 13.73% ของ NZDUSD การเคลื่อนตัวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วง 52 วันที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่กำลังติดตามแนวโน้มนี้อยู่ คุณอาจเกาะไปกับเทรนด์นี้ได้

Polkadot กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบขึ้น

Polkadot กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ ช่องแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 19 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 3 วัน ถัดไป