Big movement possible on Australia 200

Australia 200 has broken through a line of 6803.0000 and suggests a possible movement to 6899.2002 within the next 2 days. It has tested this line numerous times in the past, so one should wait for a confirmation of this breakout before taking any action. If the breakout doesn’t confirm, we could see a retracement back to lines seen in the last 14 days.

Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên NEO

NEO đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Đầu và Vai. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của NEO sẽ chạm mức 7.7548 trong vòng 19 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn